គោលបំណងរបស់អគារដែលប្រើគ្រោងមានសសរតែម្ខាងនេះគឺដើម្បីពង្រីក និងតភ្ជាប់ទៅនឹងគ្រោងអគារដែលមានស្រាប់។

លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល

  • ជាមធ្យោបាយដែលចំនាយតិច ប្រើសម្រាប់ពង្រីកទំហ៉អគារដែលមានស្រាប់
  • ប្រើប្រាស់ពេលវេលាកាត់ និងចំណាយថវិការអស់តិច
banner
features

គ្រោងមានសសរតែម្ខាងនេះ ជាវិធីដោះស្រាយដ៏សន្សំសំចៃក្នុងការពង្រីកអគារ។ការជ្រើសយកគ្រោងដែកប្រភេទនេះសម្រាប់បន្ថែមលំហដាក់ឥវ៉ាន់ រឺក៏មុខងារបានច្រើនទៀត គឺជាជម្រើសដ៏ល្អ។

មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង បិទ
logo-switcher

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល
logo

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល