PEBSTEEL BUILDINGS CO., LTD (“Pebsteel”) ប្តេជ្ញាការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គ្រប់អតិថិជន

ជាមួយនឹងគេហទំព័រនេះ Pebsteel មានឱកាសទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមរយៈការសាកសួររបស់អ្នកអំពីផលិតផល សេវាកម្ម និងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានរបស់យើង

ដើម្បីការពារភាពឯកជនរបស់អ្នកឱ្យកាន់តែប្រសើរ Pebsteel ផ្តល់នូវគោលការណ៍ខាងក្រោមដែលអនុវត្តចំពោះគេហទំព័រនេះ។ Pebsteel នឹងការពារការលេចធ្លាយ ការប្រើប្រាស់ខុស ឬការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព

តើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាអ្វី?

ប្រភេទនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរួមមានឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ព័ត៌មានណាមួយដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកផ្ទាល់

ឬព័ត៌មានណាមួយដែលជាក់លាក់ចំពោះអ្នក

តើយើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយរបៀបណា?

នៅពេលដែល Pebsteel ប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកដាក់ចូលគេហទំព័រនេះ Pebsteelបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីគោលបំណងអ្នកហើយធ្វើដូច្នេះក្នុងលក្ខណកំណត់

ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដល់ Pebsteel អ្នកអាចបដិសេធការផ្តលពត័មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមចំណាំថាការបដិសេធមិនបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក អ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មមួយចំនួននៅលើគេហទំព័រនេះដែលទាមទារការបញ្ជូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបានទេ

Pebsteel ទទួលបានអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ព័ត៌មានខូគី ឬព័ត៌មាននៅលើទំព័របណ្តាញណាមួយដែលអ្នកពិនិត្យ និងកត់ត្រាព័ត៌មាននេះនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានបែបនេះអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីប្ដូរខ្លឹមសារគេហទំព័ររបស់យើងតាមបំណង ដែលអ្នកពិនិត្យ និងកែលម្អខ្លឹមសារគេហទំព័ររបស់យើង។

តើយើងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយរបៀបណា?

Pebsteelប្រើតែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីបំពេញសំណើរបស់អ្នកសម្រាប់ផលិតផល កម្មវិធី និងសេវាកម្ម Pebsteel ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកសួររបស់អ្នកអំពីការផ្តល់ជូនរបស់យើង និងដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផល កម្មវិធី ឬសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលយើងជឿថាប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នក។ យើងអាចប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីទាក់ទងជាមួយអ្នក។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកជាមុន ប្រសិនបើឱកាសមួយកើតឡើង ដែលយើងចង់ប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលើសពីគោលបំណងដែលបានបញ្ជាក់ដំបូងសម្រាប់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយនេះទេ អ្នកអាចបដិសេធការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ការមិនបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់ភាគីទីបី

Pebsteelមិនបង្ហាញផ្ទេរឬខ្ចីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកដាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងទៅភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ដើម្បីអនុវត្តន័កតព្វកិច្ចនេះអ្នកមិនត្រូវធ្វើរាលចំណុតដូចខាងក្រោម៖

១.នៅពេលដែលយើងទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអ្នក

២.នៅពេលដែលយើងរកឃើញថាវាចាំបាច់ដើម្បីបង្ហាញវាដល់ក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយ Pebsteel ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ អ្នកចែកចាយ ឬភ្នាក់ងារ ដើម្បីឆ្លើយតបរាល់ការសាកសួររបស់អ្នក

៣.នៅពេលដែលយើងរកឃើញថាវាចាំបាច់ក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានដល់ក្រុមហ៊ុន​​ ផ្សេងសេងទៀតដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាស់លាស់ជាមួយ Pebsteelដើម្បីអនុវត្តនូវអ្វីដែលបានបង្ហាញដល់អ្នក

៤.នៅពេលដែលព័ត៌មានបែបនេះត្រូវបានដំណើរការទៅជាព័ត៌មានដែលមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនជាទិន្នន័យស្ថិតិ

៥.ក្នុងករណីមានកាលៈទេសៈបន្ទាន់ ដើម្បីការពារអាយុជីវិត រាងកាយ ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្ស

៦.ក្នុង​ករណី​តម្រូវ​ឱ្យ​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​នោះ​ដោយ​ច្បាប់

ការពិនិត្យឡើងវិញនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

Pebsteelអាចនឹងកែប្រែគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងសម្រាប់គេហទំព័រនេះ។រាល់ការកែប្រែគោលការណ៏សំខាន់ៗនឹងត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងក្នុងលក្ខណៈងាយស្រួលស្វែងរក និងទាន់ពេលវេលាaddress: https://pebsteel.com/en/contact-us/

ការគ្រប់គ្រងទំនួលខុសត្រូវ និងទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការសាកសួរ

Pebsteel បានចាត់តាំងអ្នកទទួលបន្ទុក និងទំនាក់ទំនងផ្នែកសេវាកម្ម ដើម្បីដោះស្រាយរាល់ការសាកសួរដែលអ្នកអាចមានអំពីគេហទំព័រនេះ។ សូមដាក់សំណួរ ឬយោបល់របស់អ្នកនៅអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖ https://kh.pebsteel.com/km/contact-us/