ព័ត៌មានថ្មីៗ

Banner

ព័ត៍មាន & សេចក្តីប្រកាស - 14/06/2022

PEB Steel Replaced New Roof Panel At 19-5 Kindergarten

Ba Ria-Vung Tau – PEB Steel Buildings recently complete

Banner

ព័ត៍មាន & សេចក្តីប្រកាស - 14/06/2022

PEB Steel Received Golden Dragon Awards 2015

Ha Noi – 02 Apr 2016, PEB Steel received the Golden Dra

Banner

ព័ត៍មាន & សេចក្តីប្រកាស - 14/06/2022

PEB Steel Received Golden Dragon Awards 2014

On 21 March 2015, it was a great honor for PEB Steel Bu

Banner

ព័ត៍មាន & សេចក្តីប្រកាស - 14/06/2022

PEB Steel Provides Roof System For Thanh Uyen Secondary School

PHU THO – On Dec 2015, PEB Steel was among the Distingu

មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង បិទ
logo-switcher

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល
logo

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល