ព័ត៌មានថ្មីៗ

Banner

ព័ត៍មាន & សេចក្តីប្រកាស - 19/01/2024

រីករាយឆ្នាំថ្មី​ ២០២៤​ ឆ្នាំនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តភាព

ក្នុងឱកាសឈានចូលឆ្នាំថ្មី Pebsteel សូមថ្លែងនូវអំណរអរគុណ

Banner

Uncategorized - 19/01/2024

Pebsteel ចូលរួមពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់កម្ពុជា -អន្តរជាតិ

Pebsteel សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ អតិថិជន ដៃគូសហការ លោក លោកស្

Banner

ព័ត៍មាន & សេចក្តីប្រកាស - 08/01/2024

ហេតុអ្វីគួរជ្រើសយកការសាងសង់ឃ្លាំងដែលមានគុណភាពខ្ពស់

ការជ្រើសរើសយកសំណង់អគារដែកត្រូវបានជ្រើសរើសដោយវិនិយោគិនជា

Banner

ព័ត៍មាន & សេចក្តីប្រកាស - 08/01/2024

PebFoam អ៊ីសូឡង់កាត់បន្ថយកម្តៅខាងក្នុងអគារ

នៅតំបន់ត្រូពិចដែលមានអាកាសធាតុក្តៅហើយសើម វិស្វកម្មអគារដែ

card-1

ព័ត៍មាន & សេចក្តីប្រកាស - 19/01/2024

រីករាយឆ្នាំថ្មី​ ២០២៤​ ឆ្នាំនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តភាព
ក្នុងឱកាសឈានចូលឆ្នាំថ្មី Pebsteel សូមថ្លែងនូវអំណរអរគុណ
card-1

Uncategorized, ព័ត៍មាន & សេចក្តីប្រកាស - 19/01/2024

Pebsteel ចូលរួមពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់កម្ពុជា -អន្តរជាតិ
Pebsteel សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ អតិថិជន ដៃគូសហការ លោក លោកស្
card-1

ព័ត៍មាន & សេចក្តីប្រកាស - 08/01/2024

ហេតុអ្វីគួរជ្រើសយកការសាងសង់ឃ្លាំងដែលមានគុណភាពខ្ពស់
ការជ្រើសរើសយកសំណង់អគារដែកត្រូវបានជ្រើសរើសដោយវិនិយោគិនជា
card-1

ព័ត៍មាន & សេចក្តីប្រកាស - 08/01/2024

PebFoam អ៊ីសូឡង់កាត់បន្ថយកម្តៅខាងក្នុងអគារ
នៅតំបន់ត្រូពិចដែលមានអាកាសធាតុក្តៅហើយសើម វិស្វកម្មអគារដែ
card-1

ព័ត៍មាន & សេចក្តីប្រកាស - 25/10/2023

ស័ង្កសីជញ្ជាំងជាប់ធន់រឹងមាំ និងផ្តល់សោភណភាពដល់សំណង់អគារ
ការប្រែប្រួលអកាសធាតុ បានធ្វើអោយសំណង់ជាច្រើន យកចិត្តទុកដ
card-1

ព័ត៍មាន & សេចក្តីប្រកាស - 06/10/2023

ភាពអស្ចារ្យជាមួយមុខងារសំខាន់ៗ ក្នុងវិស្វកម្មសំណង់ដែក
មានការលើកឡើងថា វិស្វកម្មសំណង់ដែក ភាគច្រើនត្រូវបានប្រើប្
មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង បិទ
logo-switcher

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល
logo

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល