គម្រោងរោងចក្រផលិតស្រាបៀរ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

When it comes to brewery buildings, several factors are considered in the construction process, including the layout, design, materials, and equipment needed for brewing operations. Breweries have specific requirements such as temperature control, drainage, ventilation, and space for brewing vessels and storage.

Pre-Engineered Buildings can be a suitable option for brewery construction offer:

Cost Efficiency: PEBs are often cost-effective due to the use of standardized components, efficient manufacturing processes, and faster construction times.

Flexibility in Design: While pre-engineered buildings may have a standardized design process, they can still be adapted to suit specific requirements, allowing for flexibility in brewery layout and design.

Speed of Construction: PEBs can be assembled quickly, reducing overall construction time. This can be advantageous for getting the brewery operational sooner.

Quality Control: Components of pre-engineered buildings are manufactured in controlled environments, ensuring consistent quality.

ព័ត៌មានគម្រោង

  • ប្រភេទអគារ

  • អាគារស្ទុកទំនិញត្រជាក់, ឃ្លាំង, អាគារចែកចាយ ថាមពលចំហាយ, អាគារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ
  • ឧស្សាហកម្ម

  • ផលិតផលទឹកដោះគោ អាហារ និងភេសជ្ជៈ, មជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយ និងភស្តុភារ, FMCG
  • ក្រឡាផ្ទៃ / ទំងន់

  • ទីតាំង

មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង បិទ
logo-switcher

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល
logo

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល