ស្លាបព្រឹលជាទូទៅ ត្រូវបានប្រើនៅក្នុង អាគារឧស្សាហកម្ម និងឃ្លាំងទំនិញ។ វាក៏ជាផ្នែកមួយនៃ ប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូល ដែលជួយកាត់បន្ថយការបង្កើតធូលី ចំហាយ និងកំដៅនៅខាងក្នុងអាគារ នៅគ្រប់តំបន់។

លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល

  • ផ្ដល់ជូននូវចរន្ដខ្យល់ធម្មជាតិចូលទៅក្នុងអាគារ
  • កាត់បន្ថយការបង្កើតធូលី ចំហាយ និងកំដៅនៅខាងក្នុងអាគារ
  • ជួយបង្កើតចរន្ដខ្យល់ចេញចូល និងបរិយាកាសល្អ
banner
features
    • ការប្រើប្រាស់ ស្លាបព្រឹលជាមួយប្រព័ន្ធស្រូបខ្យល់ចូល និងបន្តការនាំចរន្ដខ្យល់ធម្មជាតិចេញចូលធ្វើអោយបរិយាកាសនៅក្នុងអាគារកាន់តែល្អប្រសើ។

 

មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង បិទ
logo-switcher

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល
logo

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល